organisation

 

Vedtægter
for arbejdsgruppen bag SKULPTURPARK Billund.

Arbejdsform/organisation 
SKULPTURPARK Billund drives af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen støttes af og refererer til Billund Kommune. Arbejdsgruppen sammensættes, så den bedst muligt dækker de ønskede kompetencer. Arbejdsgruppens sammensætning fastsættes af byrådet efter indstilling fra arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppens opgaver er, via fondsmidler o.a., at sikre indkøb af nye kunstværker og at sikre aktiviteter omkring SKULPTURPARK Billund samt vedligeholdelse af de allerede indkøbte. Formidling, vedligeholdelse af hjemmeside og skiltning høre med til arbejdsgruppens opgaver.

De indkøbte kunstværker tilhører Billund Kommune med den klausul, at de ikke må flyttes uden forhandling med arbejdsgruppen og i visse tilfælde med den pågældende kunstner. De indkøbte kunstværker forsikres af Billund Kommune.

Arbejdsgruppen afholder mindst et møde hvert kvartal og vælger på det første møde i et nyt kalenderår selv formand, næstformand, kasserer, sekretær og intern revisor. 
Formand, næstformand og kasserer fungerer tillige som et forretningsudvalg (FU), hvor presserende sager kan behandles. FU kan om fornødent træffe afgørelser indenfor godkendt budget. Alle afgørelser truffet på FU-møder refereres på næstfølgende møde i arbejdsgruppen.

 

 

Arbejdsgruppen informerer løbende Billund Kommune via kopi af godkendte mødereferater. 

Arbejdsgruppen fungerer som sparringspartner for Billund Kommune i spørgsmål om indkøb og anbringelse af kunstværker i Billund, i det omfang kommunen måtte ønske det. 

Arbejdsgruppen arbejder vederlagsfrit, idet faktisk afholdte og aftalte udgifter dog refunderes efter regning. 

På det sidste møde i hvert år foretages en selvevaluering af resultater, samarbejdsform og arbejdsgruppens sammensætning. 

Økonomi
Arbejdsgruppens økonomi baseres på tilskud fra Billund Kommune og – til konkrete projekter – fra virksomheder, fonde o.l. 

Arbejdsgruppens årlige, internt reviderede regnskab (kalenderår) fremsendes i efterfølgende års 1. kvartal til Billund Kommune. 

Nedlæggelse
Arbejdsgruppen kan vælge at nedlægge sig selv. I givet fald overgår alle rettigheder og indestående midler til Billund Kommune.

 

 

Arbejdsgruppen/bestyrelsen

Kirsten Vagtholm
Formand
Søndermarksvej 301
7190 Billund
Tlf. 75 33 19 18 
kirstenvagtholm@stofanet.dk 

Jørgen Bruhn
Næstformand
Søndermarksvej 409
7190 Billund
Tlf. 75 33 14 70 og 31 39 14 70
j.bruhn@me.com 

Eva Lillegaard Hansen
Sekretær
Rodalvej 36, Rodal
7183 Randbøl
Tlf. 21628303
evalillegaardhansen@gmail.com

Jacob Skriver Kragegaard
Kasserer
Skovparken 202
7190 Billund
Tlf. 75 35 31 58 og 22 16 70 05
info@dintandlaege-billund.dk 

Visti Lund-Jensen
Rønvej 35, Jegindø
7790 Thyholm
Tlf. 2044 4780
Visti@Lund-Jensen.net

Sine Klitgaard Møller
Frederikshåbvej 50
Frederikshåb, 7183 Randbøl
Tlf. 29 22 87 58
Sine.klitgaard.moeller@lego.com 

Revisor
Søren Vinther
Billund 

Parløb reklamebureau a/s